Menu

Nieuws

UWV hoefde niet te anticiperen op een ruimer (toekomstig) uitzonderingsbeleid, WW-korting blijft in stand

Door Dirk-Jan Plate Een werknemer wordt ontslagen en laat zijn prepensioen ingaan. Hij wil zich niet volledig uit het arbeidsproces terugtrekken en gaat weer een arbeidsovereenkomst aan. Als ook deze arbeidsovereenkomst eindigt, wordt de uit dit laatste dienstverband voortvloeiende WW-uitkering niet gekort met de reeds ingegane (pre)pensioenuitkering. Althans, dit zijn de spelregels vanaf 1 mei […]

Lees meer

Kort pensioen een wachtgelduitkering?

Door Dirk-Jan Plate Pensioen kort een WW-uitkering. Uitzonderingen daargelaten. Was er in de te bespreken zaak (ECLI:NL:RBOVE:2019:498) wel sprake van een aan pensioen respectievelijk WW gelijk te stellen regeling? Pensioen? Werkgever heeft eerder eenmalig een bedrag ter beschikking gesteld voor een premievrij prepensioen. De regeling is ondergebracht bij een verzekeraar. Het niet meer beschikbaar zijn […]

Lees meer

Gelijkwaardig?

Door Dirk-Jan Plate In het boek ‘Pensioenoplossingen bij ontslag, gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld’ staat de volgende tekst: ‘Zo was er een geschil tussen een ex-werkneemster en ex-werkgever. Aanleiding was de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid die de transitievergoeding verving. In de cao was bepaald dat het dienstverband zou worden beëindigd zodra de werkneemster volledig en duurzaam, […]

Lees meer

Pensioenfonds informeert zonder rechtsgevolg onjuist

Door Dirk-Jan Plate Een pensioenfonds mag informeren, niet adviseren. Als het pensioenfonds informeert beoogt het fonds juist dat te doen; te informeren. Het is niet de bedoeling een rechtsgevolg tot stand te brengen. Zo ook in dit arrest: Hof Den Haag 29 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:76. De werknemer wordt op eigen verzoek door het pensioenfonds geïnformeerd […]

Lees meer

In lijn met

Door Dirk-Jan Plate Op 15 november 2018 sprak de rechtbank Amsterdam zich uit over de aftopping van een stimuleringspremie (ECLI:NL:RBAMS:2018:8281). De kantonrechter: ‘Van belang bij de verdere beoordeling is dat het Sociaal Plan, waar de aftoppingsregeling deel van uit maakt, tussen ABN AMRO en de vakbonden tot stand is gekomen. Terecht heeft ABN AMRO opgemerkt […]

Lees meer

Geen transitievergoeding bij een gelijkwaardige voorziening

Door Dirk-Jan Plate De werknemer heeft geen aanspraak op een transitievergoeding als bij cao of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan voor werknemers een gelijkwaardige voorziening is opgenomen (art. 7:673b BW). Het gaat in het te bespreken arrest (Hof Amsterdam 13 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4183) om het volgende: Een werkneemster is ziek geworden. Zij […]

Lees meer

Financieel beter af na ontslag

Door Dirk-Jan Plate  De vergoeding die een werknemer na ontslag vóór het bereiken van de pensioenleeftijd ontvangt mag worden begrensd. Het hof Amsterdam heeft zich hier op 25 september 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:3493) over uitgesproken. De rechtbank Amsterdam vond de aftoppingsregeling van het sociaal plan eerder in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd […]

Lees meer

Geen transitievergoeding aan de gerechtigde van een onvolledige AOW–uitkering bij pensioenontslag

Door Dirk-Jan Plate  Op 4 juli 2018 liet de rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2018:3064) zich uit over de vraag of een gerechtigde van een onvolledige AOW-uitkering recht heeft op een transitievergoeding indien de beëindiging van de arbeidsovereenkomst verband houdt met het bereiken van de AOW-leeftijd. Een onvolledige AOW-uitkering kan ontstaan doordat een gerechtigde niet altijd ingezetene (waardoor […]

Lees meer

WW minder vaak door pensioen gekort

Door Dirk-Jan Plate  De WW-uitkering is bedoeld om een ontslagen werknemer, die beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt, te voorzien van inkomen. Een ouderdomspensioen, overbruggingsuitkering (OBU) en/of prepensioen worden voor de WW tot ‘inkomen in verband met arbeid’ gerekend. Zij komen in mindering op een WW-uitkering, want de gewezen werknemer is (gedeeltelijk) pensioengerechtigde geworden en niet […]

Lees meer

Aanvullende vergoeding bovenop transitievergoeding kost werkgever incl. pensioenschade € 628.000.

Door Dirk-Jan Plate  Een transitievergoeding is bedoeld om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken en ter compensatie voor ontslag. Een billijke vergoeding aanvullend op de transitievergoeding is echt uitzonderlijk. De memorie van toelichting heeft het over ‘laakbaar gedrag’ van de werkgever waarvoor een rechter eventueel een extra vergoeding aan de werknemer kan toekennen. […]

Lees meer