Menu

Pensioenadvies werkgever of ondernemingsraad

Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) laten zich over de arbeidsvoorwaarden (vaak) adviseren door een HR-manager. Pensioen vormt een belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket en is regelmatig complex. Pensioenrecht adviseur Dirk-Jan Plate (Pensioenlogica) kan de werkgever/HR-manager of ondernemingsraad (OR) ondersteunen bij complexe pensioenvraagstukken. Hij benut de juridische mogelijkheden en zet de theorie om naar praktische oplossingen. Dat is zijn specialisme, hij helpt de werkgever effectief op weg naar het te wensen doel of hij adviseert de ondernemingsraad.

Wanneer? Graag ruim op tijd bij:

Pensioenadvies bij aanvang, verlenging en wijziging

Aanvang pensioenregeling

Het belangrijkste is om er bij aanvang zeker van te zijn of u wel of niet onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt. Op basis van een cao, ledenprotocol of de Wet bedrijfstakpensioenfonds 2000 is ongeveer 80% van de in Nederland gevestigde werkgevers verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Deze verplichtstelling is eerder tot stand gekomen nadat een representatieve vertegenwoordiging van sociale partners erom heeft gevraagd. Reden? Het voorkomen van concurrentie op pensioengebied en werknemers voorzien van een aanvullend pensioen bovenop de AOW-uitkering.

Werkingssfeeronderzoek

Bij de beoordeling door middel van een werkingssfeeronderzoek kan Pensioenlogica helpen. Een werkingssfeeronderzoek vangt het moment Door gewijzigde werkzaamheden, fusie of overname kan op een later moment toch een verplichting ontstaan waar eventueel een vrijstelling voor kan worden verkregen (dispensatie).

Als u er alvast meer over wil lezen zijn er onder andere de artikelen: ‘Totstandkoming-pensioenregeling’ en ‘Sbi code en pensioen’ en ‘Gedispenseerde pensioenregeling’.  

De wet en het budget zijn van grote invloed op de kwaliteit van de pensioenregeling

Vrijheid, geen verplichte aansluiting

Valt u niet onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds dan heeft u de vrijheid zelf een pensioen voor uw werknemers te regelen. De wet biedt op dat moment de ruimte zelf de kwaliteit van de pensioenregeling te bepalen. Hoe wilt u dat de regeling er inhoudelijk uit komt te zien, welke onderdelen (ouderdomspensioen, partnerpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen enz.) en hoeveel budget is er beschikbaar? Belangrijk want het beschikbare budget is van grote invloed op de kwaliteit van de pensioenregeling. Het budget heeft veel meer invloed dan de verschillen die tussen de diverse pensioenaanbieders (verzekeraars, premiepensioeninstellingen, pensioenfondsen) bestaan.

Een andere mogelijkheid is dat u expliciet geen pensioen aanbiedt maar een andere vorm van beloning zoals bijvoorbeeld een hoger salaris waarmee werknemers zelf vrij zijn te doen wat zij wensen.

Verlenging uitvoeringsovereenkomst met pensioenuitvoerder

Bij de verlenging van de uitvoeringsovereenkomst met een verzekeraar, premiepensioeninstelling of pensioenfonds (bij een vrijwillige aansluiting) wijzigt meestal ook de oorspronkelijke pensioenovereenkomst. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht en tevens kan de pensioenovereenkomst alleen worden gewijzigd nadat de werknemer volledig geïnformeerd over de te wijzigen onderdelen akkoord is gegaan.

Anticiperen op het nieuwe pensioenstelsel voorkomt dubbel werk

pensioen voor werkgevers

Daarnaast is het verstandig bij de verlenging van de uitvoeringsovereenkomst al rekening te houden met de vernieuwing van het pensioenstelsel naar aanleiding van het pensioenakkoord. Dat voorkomt dubbele werkzaamheden. Zo hoeft u slechts eenmaal het wijzigingstraject te doorlopen. Pensioenlogica houdt sinds 2019 een aanvullende informatieve website up-to-date om alle veranderingen te vertalen naar de praktijk. De naam is www.pensioentransitieplan.nl omdat bijna alle werkgevers een transitieplan moeten opstellen waarin de genomen keuzes en wijzigingen zijn vastgelegd.

Wijziging pensioenovereenkomst

Over wijzigingstrajecten is veel te vertellen. Een goede begeleiding en communicatie is van essentieel belang. De personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft recht op informatie. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht voor elk door de werkgever voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van het pensioen. Werknemers zijn niet gebonden aan een eventuele instemming van de ondernemingsraad en kunnen het oneens zijn met de pensioenwijziging. Uiteindelijk kan de slagingskans aanzienlijk worden verhoogd als de moeilijke boodschap (een versobering) op elk niveau binnen de organisatie te begrijpen is en eventuele onduidelijkheden snel en vakkundig worden opgepakt.

De volgende voorbeelden van wijzigingen zijn op de aanvullende website te vinden:

  • Verzekerde middelloonregeling naar een premieovereenkomst;
  • Middelloonregeling pensioenfonds naar een premieovereenkomst; en
  • Premieovereenkomst met een leeftijdsafhankelijke staffel naar een vaste premie (flat rate).

Andere vraagstukken waarmee Pensioenlogica kan helpen

  • Kwalitatieve en kwantitatieve vergelijkingen tussen verschillende pensioenuitvoerders en/of pensioenregelingen;
  • Harmonisatie pensioenregelingen;
  • Due diligence bij fusies en overnames;
  • Beoordeling van een collectieve waardeoverdracht;
  • De mogelijkheden bestuderen als een werknemer eerder zijn pensioen wil vervroegen. Een vroegpensioen van de werknemer kan ook in het voordeel van de werkgever zijn. Er is veel mogelijk, Dirk-Jan heeft er zelfs een boek met de titel ‘Pensioenoplossingen bij ontslag’ over geschreven; en
  • Als auteur schrijf ik graag teksten. Het is mogelijk teksten en andere communicatievormen (presentaties) op maat voor de werknemers te verzorgen in het Nederlands of Engels. Op een manier dat pensioen gaat ‘leven’ en waar nodig tot handelen aanzet.   

Wilt u als werkgever/ HR-manager of ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging een afspraak maken? Neem contact op!

Contact opnemen