Menu

Pensioen en wachtgelduitkering

Een samenloop van pensioen en WW is meestal nadelig. Een pensioen kort een WW-uitkering. Uitzonderingen daargelaten. Kort pensioen ook een wachtgelduitkering? Was er in de te bespreken zaak (ECLI:NL:RBOVE:2019:498) wel sprake van een aan pensioen respectievelijk WW gelijk te stellen regeling?

Is de polis gelijk te stellen aan pensioen? 

Werkgever heeft eerder eenmalig een bedrag ter beschikking gesteld voor een premievrij prepensioen. De regeling is ondergebracht bij een verzekeraar. Het niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt is geen voorwaarde om het pensioen tot uitkering te laten komen. 

De kantonrechter:

Anders dan in de door hen genoemde situatie hebben eisers ‘waarover de uitspraak van de CRvB (ECLI:NL:CRVB:2017:1039) handelt, de prepensioenverzekering niet uit eigen middelen gefinancierd, maar heeft Menzis een eenmalige bedrag ter beschikking gesteld voor het premievrije pensioen. Weliswaar is aan de vrijval van de polis geen voorwaarde verbonden in die zin dat eerder gestopt dient te worden met werken, maar zulks betekent niet dat om die reden de uitkeringen uit de Zwitserlevenpolis niet zouden zijn aan te merken als een periodieke uitkering in de zin van artikel 3:5 van het AIB’.

Art. 3:5 lid 4 onderdeel a AIB: ‘een uit een dienstbetrekking voortvloeiende periodieke uitkering bij wijze van oudedagsvoorziening, dan wel een uitkering die voorafgaat aan die uitkering of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet

De prepensioenverzekering vloeit tevens voort uit de dienstbetrekking.

Is de wachtgelduitkering gelijk te stellen aan een WW-uitkering?

‘Gelet op het karakter van de wachtgeldregeling en de nauwe verbondenheid met de regeling ingevolge de WW ziet de kantonrechter aanleiding om voor de uitleg van het inkomstenbegrip in artikel 8 lid 3 van het wachtgeldreglement aansluiting te zoeken bij het sociaal zekerheidsrecht, meer in het bijzonder de vraag of het UWV inkomsten uit prepensioen verrekent met WW-uitkeringen. Immers, in beide situaties gaat het om, kort samengevat, een inkomensvoorziening ten gevolge van het beëindigen van de dienstbetrekking door de werkgever terwijl ook hetgeen overigens is opgenomen in artikel 8 van het wachtgeldreglement sterke gelijkenis vertoont met de regeling in de WW’.

Als polis- en wachtgelduitkering gelijk zijn te stellen aan pensioen en WW is de uitkomst logisch.  

Andere verschenen berichten over dit onderwerp:

Bijgewerkt op 25 februari 2019.