Menu

Pensioen en WW

Pensioen en WW gaan niet goed samen. De WW-uitkering is bedoeld om een ontslagen werknemer, die beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt, te voorzien van inkomen. Een pensioengerechtigde is niet meer (volledig) beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Ouderdomspensioen, overbruggingsuitkering (OBU) en/of prepensioen korten daarom dan ook de WW-uitkering. Deze pensioenuitkeringen zijn inkomens in verband met arbeid. Er zijn echter met betrekking tot deze korting uitzonderingen. En vanaf 1 mei 2018 zijn de uitzonderingsmogelijkheden zelfs toegenomen. Onderstaand een opsomming van de stand van zaken vanaf die datum.

Uitzonderingsmogelijkheden

1. Deeltijdpensioen

Een eerder verlies aan arbeidsuren uit dezelfde (resterende) dienstbetrekking is al ingeruild voor een deeltijdpensioen. De deels gepensioneerde/werknemer wordt in een later stadium WW-gerechtigde. Het reeds lopende pensioen wordt dan niet gekort op de WW-uitkering. De uitzondering is opgenomen in artikel 3:5 lid 5 Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (AIB).

Stel een werknemer werkt bij bedrijf X. De werknemer wil minder gaan werken. Een deeltijdpensioen compenseert het verlies aan arbeidsinkomen. Na anderhalf jaar eindigt de arbeidsovereenkomst met dezelfde werkgever volledig. De werknemer blijft beschikbaar voor de arbeidsmarkt en heeft recht op een WW-uitkering (gerelateerd aan zijn laatste parttime arbeidsinkomen). De WW-uitkering wordt dan niet gekort met het lopende deeltijdpensioen.

Soms is er geen sprake van een uitzondering

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) beoordeelde op 14 november 2019 (ECLI:NL:CRVB:2019:3630) een zaak waarbij een werkneemster zonder tegenprestatie loon ontving tot aan het daadwerkelijke ontslag. Vanaf einde dienstbetrekking ontvangt zij een WW-uitkering en een prepensioen. Typisch een situatie waarbij het pensioen volledig in mindering op de WW-uitkering komt. Er is immers geen sprake van een pensioenuitkering die al eerder voor het intreden van de werkloosheid werd ontvangen en die samenhangt met een eerder verlies van arbeidsuren.

2. Pensioen reeds ontvangen voorafgaand aan dienstbetrekking waaruit WW volgt

De WW-uitkering werd tot 1 mei 2018 wel gekort als de verschillende dienstbetrekkingen elkaar in tijd opvolgden. Dat is gewijzigd. De minister van SZW schrijft in zijn brief van 24 mei 2018 (nr. 2018-0000078526) dat art. 3.5 lid 7 AIB komt te vervallen en dat er twee nieuwe artikelleden komen.

Het eerste nieuwe artikellid (3:5 lid 7 AIB) houdt in dat een ouderdomspensioen dat al werd ontvangen voorafgaand aan de dienstbetrekking waaruit de werknemer werkloos is geworden, de WW-uitkering niet kort. Het ouderdomspensioen gaf geen aanleiding voor betrokkene om zich volledig uit het arbeidsproces terug te trekken. De werknemer is juist weer een nieuw dienstverband aangegaan, naast het (gedeeltelijke) pensioen.

Voorbeeld:

Een gewezen werknemer ontvangt een ouderdomspensioen. Hij besluit na een paar maanden toch weer een dienstverband aan te gaan dat een jaar later eindigt. De vervolgens werkloze werknemer ontvangt een WW-uitkering en het nieuwe uitzonderingsartikel zorgt ervoor dat er geen verrekening plaatsvindt met het reeds ingegane ouderdomspensioen.

Een werknemer die voor mei 2018 was ontslagen en hetzelfde overkwam eiste van het UWV ook een WW-uitkering. De uitbreiding van deze uitzonderingsmogelijkheid stond al eerder op de planning en hij mocht niet het slachtoffer worden van de uitgestelde invoering. Helaas voor hem maar het UWV hoefde niet op de toekomstige inwerkingtreding te anticiperen (zie voor de bespreking van deze zaak het nieuwsbericht (Samenloop pensioen en WW).

3. Pensioen is reeds in aanmerking genomen

Het tweede nieuwe artikellid (en derde uitzonderingsmogelijkheid) is artikel 3:5 lid 8 AIB. Ouderdomspensioen dat reeds eerder in aanmerking is
genomen voor een WW-uitkering, wordt niet nogmaals verrekend met een ‘volgende’ WW-uitkering. Het is onbillijk ouderdomspensioen met meerdere (volgtijdelijke) WW-uitkeringen te verrekenen. Van ‘in aanmerking genomen’ is sprake als de werknemer geen eerdere WW-uitkering heeft aangevraagd terwijl hij daar wel of geen recht op had ( bijvoorbeeld als er sprake is van een verwijtbare werkloosheid). Ook hier is het ouderdomspensioen voor betrokkene geen aanleiding geweest om zich volledig uit het arbeidsproces terug te trekken.

Aanpassing reeds lopende WW-uitkeringen vanaf 1 mei 2018

De minister van SZW: ‘Deze gewijzigde – voor de uitkeringsgerechtigde gunstiger – bepalingen gelden niet alleen voor werknemers met een WW-uitkering met een eerste WW-dag op of na 1 mei 2018. Ook de reeds lopende WW-uitkeringen zullen, indien deze nieuwe regelgeving van toepassing is, met ingang van 1 mei 2018 hierop worden aangepast.’ 

Andere verschenen berichten over dit onderwerp:

Bijgewerkt op 9 juni 2020.