Menu

Verlaging progressieve pensioenpremies

In het nieuwe pensioenstelsel is een vlakke premie verplicht. Toch kunnen werkgevers die gebruik maken van het overgangsrecht een leeftijdsafhankelijke (stijgende) premiestaffel blijven aanbieden. De premie mag echter niet uitstijgen boven het fiscale maxima opgenomen in de Wet op de loonbelasting 1964. Als de premie wel hoger is dan moet deze worden verlaagd en eventueel worden gecompenseerd.

Om hoeveel pensioenregelingen gaat het?

Ongeveer 5% van de pensioenregelingen uitgevoerd door verzekeraars hanteren een marktrentestaffel. Volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen bladzijde 217. Een marktrentestaffel houdt rekening met de lage marktrente van de afgelopen decennia. Tot een paar jaar geleden kon het premiepercentage voor de oudste leeftijdscohort nog oplopen tot 48,5%. Echter artikel 38r Wet op de Loonbelasting 1964 maximeert het percentage tot 40%. Meer over de verschillende premiestaffels is te lezen in het artikel: Premieovereenkomst wat is dat? – Pensioen Transitieplan.

Aanpassen aan de nieuwe fiscale maxima

De maximale percentages bedragen:

 • 15-20 jaar: 19%
 • 20-25 jaar: 19,8%
 • 25-30 jaar: 21%
 • 30-35 jaar: 22,6%
 • 35-40 jaar: 24,4%
 • 40-45 jaar: 26,4%
 • 45-50 jaar: 28,6%
 • 50-55 jaar: 31%
 • 55-60 jaar: 33,8%
 • 60-65 jaar: 37%
 • 65-68 jaar: 40%

Overgangsrecht of iedereen een gelijke premie

De werkgever met hogere premiepercentages heeft nog een paar jaar de tijd om een lagere premiestaffel met de werknemers overeen te komen en deze vervolgens bij de pensioenuitvoerder onder te brengen. Of er wordt geen gebruik gemaakt van het overgangsrecht en de werkgever komt een vlakke premie met de werknemers overeen. Meer over het overgangsrecht is te lezen in het artikel: Eerbiedigende werking pensioen – Pensioenrecht adviseur (pensioenlogica.nl)

Compensatiemogelijkheden

Als de werkgever gebruik maakt van het overgangsrecht moeten alle leeftijdspercentages omlaag bij pensioenregelingen die boven de nieuwe percentages uitstijgen. Per leeftijdscohort dient de premieverlaging plaats te vinden en kunnen de deelnemers eisen dat het verschil wordt vergoed.

Schematisch:

Het verschil kan ook dusdanig klein zijn dat in overleg wordt afgesproken dat er geen compensatie plaatsvindt. Geen compensatie kan ook redelijk zijn als de hogere premiestaffel eerder noodzakelijk was om de gewenste doelen te behalen. Nu de marktrente hoger is, is een lagere premiestaffel wellicht voldoende om hetzelfde beoogde pensioenresultaat te behalen.

Als de werkgever de werknemers wel compenseert hoe is dat dan te realiseren?

In ieder geval kan de compensatie niet in de vorm van een extra premie plaatsvinden (tenzij de nieuwe staffel lager is dan het maximum). Compensatie in de vorm van extra loon of een verlaging van een eventuele eigen bijdrage of ….. ook hier gaat het om maatwerk.

Toekomstige aanpassingen na pensioentransitie

De huidige aanpassing vindt plaats in het kader van het nieuwe pensioenstelsel. Het kan zijn dat de percentages later wederom op grond van een algemene maatregel van bestuur worden bijgesteld. Misschien worden ze verder verlaagd omdat het huidige fiscale maximum tot een bovenmatig pensioen leidt. Een eventuele wijziging wordt drie kalenderjaren voor toepassing bekendgemaakt. Belangrijk dus om de wetgeving en de markt te blijven monitoren.

Na de pensioentransitie is het niet klaar, onderhoud blijft benodigd. Ik ben u graag als onafhankelijk pensioenadviseur van dienst (contact). Voor een overzicht van mijn diensten verwijs ik u naar de homepage.

Bijgewerkt op 8 april 2024.