Menu

Eerbiedigende werking pensioen

Vanaf inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023 mogen nieuwe pensioenregelingen enkel nog een premie beloven en geen pensioen. Een zogenoemde premieovereenkomst met een gelijk (vast) premiepercentage.  

Wat te doen met de bestaande pensioenregelingen?

Het antwoord op de vraag ‘wat te doen met de bestaande pensioenregelingen’ is afhankelijk van vele variabelen zoals het pensioenkarakter, leeftijdsbestand en type pensioenuitvoerder. Laten we daarmee beginnen, het gebruikmaken van het overgangsrecht is namelijk ook afhankelijk van het type pensioenuitvoerder.

Pensioenfonds

Pensioenfondsen voeren hoofdzakelijk middelloonregelingen uit. Zij zullen de door hun uitgevoerde pensioenregelingen omzetten naar een solidaire premieregeling. De sociale partners bepalen. Meer daarover is te lezen in het artikel ‘Vakbonden voorkomen keuzestress in pensioenland‘. Als het aan de vakbonden ligt blijkt er een grote voorkeur voor solidaire premieregelingen waar geen flexibiliteit wordt geboden maar solidariteit.

Premiepensioeninstelling of verzekeraar

Premiepensioeninstellingen voeren nu al enkel premieovereenkomsten uit en zullen als er sprake is van een stijgende (progressieve) premiestaffel gebruik kunnen maken van het in de volgende paragraaf te bespreken overgangsrecht. Hetzelfde geldt voor verzekeraars. Daarnaast voeren verzekeraars ook middelloonregelingen uit. Vóór 1 juli 2023 bestaande middelloonregelingen waarvoor een progressieve premie geldt kunnen worden omgezet of er wordt gebruik gemaakt van de overgangsregeling.

Meer over de verschillen tussen pensioenuitvoerders is te lezen in het artikel ‘Pensioenuitvoerders‘. Meer over de verschillende pensioenkarakters (middelloon, premieovereenkomst) is te lezen in het artikel ‘Pensioenregeling inhoudelijk‘.

Mogelijkheden bestaande pensioenregeling

De volgende mogelijkheden zijn er:

  • gebruikmaken van de overgangsregeling;
  • compensatie binnen de pensioenregeling; en
  • compensatie buiten het pensioen.

Overgangsrecht progressieve premie

Een overgangsregeling is mogelijk gemaakt door de invoering van artikel 220e Pensioenwet en art. 38r Wet op de loonbelasting 1964.

Voorwaarden

Overgangsregelingen zijn mogelijk voor pensioenregelingen ingegaan vóór 1 juli 2023 met een leeftijdsafhankelijk (progressief, stijgend) premiepercentage en als pensioenkarakter een premieovereenkomst of een uitkeringsovereenkomst ondergebracht bij een verzekeraar. De deelneming is reeds aangevangen én de bestaande deelnemer bouwde reeds pensioenaanspraken op voor ingang van de premieovereenkomst bestemd voor de nieuwe werknemers. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan is voor een bestaande deelnemer een leeftijdsafhankelijke (progressieve) premiestaffel in een premieovereenkomst tot einde deelneming mogelijk.

Pensioenregelingen ondergebracht bij verzekeraars zullen het meest gebruikmaken van een overgangsregeling.

Schematisch de mogelijkheden van een verzekeraar in beeld gebracht:

Eerbiedigende werking levert minimaal 2 pensioenregelingen op

Als er gebruik wordt gemaakt van overgangsrecht zal er sprake zijn van twee pensioenregelingen binnen een bedrijf. Bestaande deelnemers hebben een pensioenovereenkomst met een stijgende premie, nieuwe deelnemers een vaste premie. Beide pensioenregelingen zullen of een flexibele premieregeling of premie-uitkeringsovereenkomst zijn.

Het overgangsrecht geldt niet voor een solidaire premieregeling. Er zal een compensatie worden voorgesteld mochten er werknemers door de vernieuwing van het pensioenstelsel worden benadeeld. Als bij een flexibele premieregeling of een premie-uitkeringsovereenkomst geen gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht is daar wellicht ook een compensatie benodigd.

De volgende compensatieregelingen zijn mogelijk:

  • Compensatie binnen de pensioenregeling; en
  • Compensatie buiten de pensioenregeling.

Compensatie binnen de pensioenregeling

Een compensatie zorgt ervoor dat een pensioenwijziging sneller wordt geaccepteerd. Een compensatie binnen een pensioenregeling is een compensatiepremie ten gunste van de pensioenopbouw. De voorwaarden zijn terug te lezen in artikel 150f Pensioenwet.

Een voorwaarde die eruit springt is dat als er een compensatie aan bestaande werknemers wordt geboden deze ook aan (toekomstig) nieuwe werknemers moet worden geboden.

Compensatie buiten de pensioenregeling

Een compensatie buiten de pensioenregeling is bijvoorbeeld een compensatie in extra loon. Deze compensatie hoeft niet aan nieuwe deelnemers te worden verstrekt. Meer over compensatiemogelijkheden is te lezen in het artikel ‘Pensioencompensatie‘.

Er zijn vele mogelijkheden en er is altijd sprake van maatwerk. Laat u dus adviseren door een deskundige.

Contact

Bijgewerkt op 15 januari 2024.