Menu

Vanaf welke leeftijd bouwde u vroeger pensioen op?

Een reis terug in de tijd. Vroeger zorgden familie en kinderen voor de bejaarde ouders. In de 16e en 17e eeuw kwamen er liefdadigheidshofjes die huisvesting boden aan behoeftige ouderen en twee eeuwen later waren er grote industriëlen die pensioenregelingen aan hun werknemers aanboden. De aangeboden pensioenregelingen waren beperkt in omvang echter het begin was er. Vervolgens werden de pensioenen steeds beter. Een belangrijk onderdeel van een goed pensioen is de looptijd. Zaak om zo vroeg mogelijk te beginnen. Daarom is de maximale toetredingsleeftijd steeds verder verlaagd. Van 25, naar 21, naar 18 jaar.

Begin tijdig met uw pensioenopbouw

Voor de kwaliteit van de pensioenregeling zijn veel factoren van belang. De duur van de opbouwperiode is één van de factoren. Hoe langer er gespaard (of belegd) kan worden, hoe hoger het pensioen. Met de komst van de Pensioenwet is de maximale toetredingsleeftijd omlaag gegaan (21 jaar). En vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel (Wet toekomst pensioenen) naar 18 jaar.

Ik zal de verlaging van de toetredingsleeftijd in de volgende paragrafen bespreken. Het is echter wel belangrijk om te weten dat de grootste stap naar een adequaat pensioen een zo hoog mogelijke premie-inleg is. Een langere opbouwperiode helpt daarbij.

Maximale toetredingsleeftijd pensioen omlaag

Bestrijding witte vlek

Tot de invoering van de Pensioenwet was de pensioenleeftijd meestal 25 jaar. De Pensioenwet werd eind 2006 door de Eerste Kamer aangenomen en bepaalde een maximale toetredingsleeftijd van 21 jaar. De verlaging is een goede maatregel tegen de bestrijding van de witte vlek.

Geen pensioenaanbod

Een witte vlek houdt in dat er gedurende een periode geen werknemerspensioen wordt aangeboden. Bijvoorbeeld als een werknemer jonger is dan de toetredingsleeftijd zoals opgenomen in het pensioenreglement. Als er in een periode geen pensioen wordt opgebouwd is het verstandig zelf te sparen (of te beleggen) voor later.

Hoeveel? Dat is te lezen in het artikel ‘ZZP-pensioen – begin met een plan‘. Dit artikel is namelijk ook voor werknemers geschreven die net zoals ZZP’ers geen werknemerspensioen hebben en een gemakkelijke tool kunnen gebruiken om te berekenen hoeveel ze zelf voor later apart kunnen leggen.

Bestrijding grijze vlek

Wel sprake van pensioenopbouw, maar beperkt

Het bestrijden van een grijze vlek is mogelijk nog belangrijker omdat werknemers vaak in de veronderstelling zijn dat het wel goed zal zijn. Zij verdiepen zich te weinig in de materie. Helaas is niet iedere pensioenopbouw volledig.

In de memorie van toelichting Wet toekomst pensioenen staat dat de premie-inleg bij pensioenfondsen gemiddeld twee maal zo hoog is dan bij verzekeraars. Dat betekent overigens niet dat alle pensioenfondsen een adequate pensioenregeling aanbieden. Dus ook daar zijn verbeteringen welkom. Als werkgever en werknemers zich bewust zijn van deze grijze vlek kunnen zij er wat aan doen. Een mogelijk praktische pensioenoplossing is te lezen in het artikel ‘Excedent pensioenregeling‘.  

Meer over de grijze vlek is te lezen in de ‘Verkenning grijze vlek binnen DC-regelingen‘ van de AFM.

Nieuw pensioenstelsel

Start pensioenopbouw naar 18 jaar

Met de vernieuwing van het pensioenstelsel wordt de toetredingsleeftijd verder verlaagd. Naar maximaal 18 jaar. Zo zullen er steeds meer werknemers in aanmerking komen voor pensioenopbouw. Dat is dan ook het doel, het inkleuren van de witte vlek.

Wachttijd pensioen StiPP vervalt

Het Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) gebruikt een wachttijd. Bij StiPP vindt pas pensioenopbouw plaats nadat de werknemer acht weken voor dezelfde werkgever heeft gewerkt (bijvoorbeeld als uitzendkracht). Deze wachttijd vervalt vanaf juli 2023.

Wilt u meer weten? Ik verstrek graag pensioenadvies aan u. Op maat. U kunt hiervoor contact met mij opnemen.

Bijgewerkt op 10 januari 2024.