Menu

Transitieplan, praktische richtlijn

Vanaf 2027 is de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel voltooid. Alle pensioenregelingen wijzigen tenzij de huidige pensioenregeling al voldoet. De kans dat er niets wijzigt is zeer gering omdat bijna alle pensioenregelingen ook voorzien zijn van een nabestaandenpensioen en het nabestaandenpensioen wijzigt voor iedereen. Kortom, er is veel werk te verzetten.

Het wijzigingstraject gaat gepaard met een uitgebreid informatie-, berekenings- en instemmingstraject. Het pensioen-transitieplan is gedurende het wijzigingstraject een praktische richtlijn en voor bijna alle werkgevers verplicht.

Wat er minimaal in het transitieplan komt te staan, per wanneer en hoe het transitieplan als praktische richtlijn in te zetten wordt in dit artikel behandeld.

Wat verandert er?

Veel pensioenregelingen beloven op dit moment nog een toekomstige pensioenuitkering. Deze pensioenbelofte wijzigt in een premiebelofte. De premie wordt in een vooraf afgesproken verhouding door de werkgever en wernemers gezamenlijk betaald. Hierdoor weten de werkgever en werknemers tijdens de opbouwperiode precies wat de kosten zijn. Hoe hoog de uiteindelijke pensioenuitkering zal zijn staat niet meer vast en is afhankelijk van meerdere variabelen. Zoals het beleggingsrisico tijdens de opbouwfase en de rente en overlevingskansen op pensioendatum. De risico’s komen volledig bij de werknemer(s) te liggen.

Instemmingsrecht ondernemingsraad, werknemers of de vakbonden gaan erover

De pensioenregeling kan pas wijzigen nadat de werknemers of hun vertegenwoordigers (vakbonden) met de wijziging instemmen. Of de OR en de werknemers gaan erover. Klik op het artikel ‘Instemmingsrecht ondernemingsraad bij pensioenwijziging‘ als u hier meer over wilt weten.

De mijlpalen schematisch weergegeven:  

Transitiemonitor en haar mijlpalen
Transitiemonitor en haar mijlpalen (PF=pensioenfonds en VZ=verzekeraar).

  

De inhoud van het transitieplan

In het pensioen-transitieplan legt de werkgever verantwoording af waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. En waarom er volgens hem sprake is van een evenwichtige pensioentransitie. In het transitieplan is minimaal opgenomen:

  • Voor welke premieregeling er is gekozen, de solidaire premieovereenkomst, de flexibele premieovereenkomst of de premie-uitkeringsovereenkomst? Meer informatie over deze vormen en onderlinge verschillen is te vinden op de speciaal voor de pensioentransitie ontwikkelde website ‘Pensioentransitieplan.nl’;
  • Hoe met de bestaande pensioenaanspraken en pensioenrechten om te gaan?
  • Welke overwegingen bepalen dat pensioenfondsen wel of niet invaren? Invaren is de interne collectieve waardeoverdracht van bestaande pensioenaanspraken naar de nieuwe pensioenregeling;
  • De effecten van de wijziging per leeftijdsgroep. Voor alle pensioensoorten, dus voor het ouderdomspensioen, het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen;
  • De overstap moet evenwichtig plaatsvinden. Daarom komen er regels voor een adequate pensioencompensatie. Meer over pensioencompensatie klik hier
  • Als compensatie wordt geboden in de vorm van extra pensioenaanspraken is er een financieringsplan vereist; en
  • Indien van toepassing moeten de gemaakte afspraken en initiële vulling van de solidariteitsreserve (solidaire premieovereenkomst) of risicodelingsreserve (flexibele premieovereenkomst) worden vastgelegd.

Wie doet wat?

In de internetconsultatie van de ‘Wet toekomst pensioenen’ staat dat de verzekeraar of premiepensioeninstelling alvast een voorstel kan maken. Dat is niet verstandig. Pensioen betreft immers een belangrijke arbeidsvoorwaarde tussen werkgever en werknemer. De pensioenuitvoerder voert slechts uit. Er is niet voor niets sprake van een pensioendriehoek. Hierin zijn de onderlinge verhoudingen goed zichtbaar. De onderbouwing van deze denkwijze is terug te lezen in het artikel: ‘Wie bemoeit zich met wat’.

Pensioendriehoek Pensioenlogica

2027

2027 lijkt nog ver weg. Echter als u de tijd benut is er ruimte voor vragen, zal de kans op oplossingen van complexe pensioenvraagstukken en het draagvlak onder de werknemers en ondernemingsraad worden vergroot. Het transitieplan kan daarbij helpen. Daarnaast kan de werkgever voor nieuwe werknemers anticiperen op het nieuwe pensioenstelsel. Ook dat levert voordeel op.

Het transitieplan geeft houvast en biedt een logische opeenvolging van de te volgen stappen in het wijzigingstraject.   

Informatie

Voor meer informatie is er sinds 2019 een speciale informatieve website beschikbaar, www.pensioentransitieplan.nl, een initiatief van Pensioenlogica. Hier vindt u het laatste relevante nieuws, specifiek over het transitieplan en het wijzigingstraject.

Advies

Voor pensioenadvies is Pensioenlogica u graag van dienst. Een gedetailleerde doorloop van alle te nemen stappen om tot een goed pensioen-transitieplan te komen staat gereed en blijft in ontwikkeling.

Bijgewerkt op 6 januari 2023.