Menu

Pensioenoplossingen bij ontslag

Het op 28 maart 2018 verschenen boek ‘Pensioenoplossingen bij ontslag, gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld’, is geschreven in de taal van de HR-manager en is in de voetnoten volledig juridisch onderbouwd. Verkrijgbaar via Uitgeverij Paris te Zutphen. Het boek is onderverdeeld in de gevolgen (informatieverstrekking) en de mogelijkheden die de lezer tot handelen kan aanzetten.

Beschrijving

Pensioen is een belangrijk onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket. Toch krijgen bij een individueel ontslag of reorganisatie de gevolgen en mogelijkheden voor het pensioen weinig aandacht. Vragen als ‘Wat zijn de gevolgen mocht er geen actie worden ondernomen?’ en ‘Welke voordelen kunnen er worden behaald als er juist wel tot actie wordt overgegaan?’ worden in het boek beantwoord (praktijkvoorbeeld).

De antwoorden houden rekening met alle rechtsgebieden en zijn uitvoerig onderbouwd met de bijbehorende wetsartikelen, literatuur en jurisprudentie. Ondersteund met een groot aantal praktijkvoorbeelden bieden de informatie en de besproken oplossingsconstructies een handelingsperspectief voor de ontslagpraktijk.

Inhoud

Na een korte uiteenzetting van het Nederlandse pensioensysteem worden de gevolgen bij ontslag behandeld.

Gevolgen

De gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor het ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen, voorwaardelijk pensioen en toeslagverlening.

Tevens wat de invloed is van:

 • een collectieve waardeoverdracht;
 • het pensioen op de transitievergoeding;
 • het pensioen op een WW-uitkering;
 • een wijziging van de pensioenregeling na beëindiging van de arbeidsovereenkomst; en
 • een mogelijk herstel van de arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever.

Mogelijkheden

 • de bestedingsmogelijkheden van een transitie-/ontslagvergoeding;
 • het wel of niet benutten van het recht op een individuele waardeoverdracht;
 • het uitruilen van het ouderdomspensioen voor een nabestaandenpensioen;
 • het aanvullen van de vervallen risicodekkingen;
 • het voorwaardelijk pensioen niet door ontslag laten vervallen;
 • de voordelen van een vrijwillige voortzetting;
 • een seniorenregeling; en
 • hoe een fiscale boete kan worden voorkomen.

Gerelateerde onderwerpen

De gevolgen van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd voor de arbeidsovereenkomst, mogelijk gevolgd door een ontslag, het zogenoemde pensioenontslag. Of de beëindiging van enkel de deelneming terwijl de arbeidsovereenkomst in stand blijft.