Menu

Pensioenuitvoerders

Pensioenuitvoerders is het vijfde deel van een serie van negen artikelen die samen een kennisbank vormen.

Alle afspraken tussen werkgever en werknemer worden vastgelegd in de pensioenovereenkomst. De pensioenuitvoerder bevestigt de afspraken in het pensioenreglement. Op basis van de Pensioenwet brengt de werkgever de pensioenregeling buiten het bedrijf onder. Hij mag de pensioengelden niet zelf beheren. Dat doet een verzekeraar, premiepensioeninstelling of pensioenfonds voor de werkgever. Ook een eigen ondernemingspensioenfonds staat geheel los van het bedrijf. Dat voorkomt problemen vergelijkbaar met het Amerikaanse Enron waar de werknemers door het faillissement hun baan en pensioen (bijna) volledig verloren. In dit artikel worden de kenmerken van de pensioenuitvoerders beknopt besproken.

Overzicht pensioenuitvoerders

De volgende pensioenuitvoerders kunnen een pensioenregeling uitvoeren:

  • Bedrijfstakpensioenfonds, vrijwillig of op basis van een verplichtstelling;
  • Ondernemingspensioenfonds: een eigen fonds van een (grote) onderneming of een groep ondernemingen die sterk aan elkaar verbonden zijn;
  • Algemeen pensioenfonds: bestaat uit collectiviteitskringen waarin ondernemers uit verschillende branches samen hun pensioenen beheren en de risico’s delen. Het idee is om schaalvoordelen te behalen;
  • Premiepensioeninstelling: mag alleen premieovereenkomsten uitvoeren en draagt geen verzekeringstechnische risico’s. De instelling investeert de premie en biedt dus geen garanties. Een eventueel overeengekomen partnerpensioen en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verzekert een werkgever bij een externe verzekeraar; en
  • Verzekeraar. Een verzekeraar mag het rendement op de inleg garanderen (bij een premie-uitkeringsovereenkomst), verzekert ook pensioenuitkeringen (ook mogelijk bij een flexibele premieregeling) en kort niet op het pensioen in nood, zoals een pensioenfonds wel kan doen.

Meer lezen over de nieuwe pensioenkarakters die sinds inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel per 1 juli 2023 afhankelijk van het type pensioenuitvoerder kan worden uitgevoerd: ‘Het nieuwe pensioencontract‘.

Een pensioenfonds kan korten

Een pensioenfonds kan het pensioen verlagen. In uiterste nood, ook wel korten of afstempelen genoemd. Een pensioenfonds is tot een verlaging genoodzaakt als het minimale vermogen niet aan de gestelde eisen voldoet en het fonds het tij, ondanks een herstelplan, niet binnen een redelijke termijn kan keren zonder daarbij de belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgever onevenredig te schaden. Tenzij de minister ingrijpt. Meer over het ingrijpen van de minister is te lezen in het artikel ‘Vrijstellingsregeling verlengd‘.

Tijdens de transitieperiode is de regelgeving versoepeld (transitie-ftk) en de marktrente gestegen. Dat gaf weer lucht aan de pensioenfondsen en hun deelnemers.

Overbruggingsperiode (transitie-ftk)

Tijdens de periode tot de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel is er sprake van een transitie-ftk, dat zorgt voor soepelere regelgeving voor pensioenfondsen die de intentie hebben de bestaande pensioenaanspraken over te dragen naar de nieuwe regeling (invaren). Daar is meer over te lezen in het artikel ‘Transitie-ftk’.   

En een verzekeraar, wat is daar het risico?

Een verzekeraar die failliet gaat is zeldzaam. Zij garandeert immers en de voorwaarden waaraan verzekeraars moeten voldoen zijn streng. Dat het ondanks deze regelgeving ook bij verzekeraars kan misgaan bewees Conservatrix. Conservatrix ging als verzekeraar failliet en duizenden polishouders vreesden voor hun pensioen. Uiteindelijk hebben de toezichthouder en curator ervoor gezorgd dat 90% van het pensioen behouden is gebleven.

In het zesde deel van deze serie wordt de pensioencommunicatie behandeld.

Vragen? Neem gerust contact op.

Bijgewerkt op 5 januari 2024.