Menu

Onjuiste pensioeninformatie

Onjuiste pensioeninformatie kan bijvoorbeeld per brief worden verstrekt. Als een door een pensioenuitvoerder opgestelde brief fouten bevat, is een pensioenuitvoerder niet automatisch aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuiste pensioeninformatie. Zo ook in dit arrest: Hof Den Haag 29 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:76.

Inleiding

Werknemer verzoekt pensioenfonds de hoogte van zijn vroegpensioen door te geven. Het pensioenfonds voert het verzoek uit en informeert de werknemer per brief en bijhorend aanvraagformulier. Het fonds voegt duidelijk aan de informatie toe dat de deelnemer alleen maar rechten aan het pensioenreglement kan ontlenen. In de brief staat de volgende disclaimer:

‘Bij het bepalen van de hoogte van uw pensioen zijn wij uitgegaan van de gegevens, zoals die op de datum van berekening vermeld waren in onze administratieve systemen. Het is mogelijk dat deze gegevens nog moeten worden geactualiseerd. Wij vragen u om mede aan de hand van het pensioenreglement alle gegevens zorgvuldig te controleren. Reglementair ben u verplicht om elke (vermoedelijke) onjuistheid en onvolledigheid schriftelijk aan het fonds te melden. Aan mededelingen, gegevens en bedragen waarvan u, mede gezien het pensioenreglement, had kunnen weten dat die niet juist waren, kunt u géén rechten ontlenen. U kunt namelijk uitsluitend rechten ontlenen aan de bepalingen van het pensioenreglement’. 

Binnen een jaar deelt het pensioenfonds aan de inmiddels pensioengerechtigde mede dat de eerder verzonden brief te hoge bedragen bevatte; het  pensioenfonds gaat niet over tot terugvordering van het verschil. maar past de uitkeringen vanaf heden wel aan. De pensioengerechtigde accepteert echter geen correctie voor de toekomst.

De kantonrechter en het hof

De kantonrechter oordeelt dat het pensioenfonds de per brief en aanvraagformulier medegedeelde (te hoge) pensioenbedragen ook in de toekomst moet blijven betalen.

Het hof: Uit de brief en het aanvraagformulier blijkt niet van een door het pensioenfonds verrichte rechtshandeling die is gericht op een van het pensioenreglement afwijkend rechtsgevolg respectievelijk een van het reglement afwijkende overeenkomst. De brief spreekt over ‘hoe’ en ‘wanneer’ het pensioen aan te wenden. Het is geen voorstel over ‘hoeveel’ pensioen. Tevens is er dus sprake van een disclaimer.

Het hof vernietigt het eerdere vonnis, geheel in lijn met eerdere arresten. Onjuiste pensioeninformatie kan zonder gevolgen blijven.

Informeren of adviseren?

Een pensioenfonds mag informeren, niet adviseren. Als een pensioenfonds informeert, beoogt het fonds juist dat te doen; te informeren. Het verschil tussen informeren en adviseren wordt behandeld in paragraaf 5 van het in april 2017 verschenen artikel in het vakblad ‘Tijdschrift voor pensioenvraagstukken’, TPV 2017/11. 

Wilt u meer informatie of pensioenadvies? Neem contact met mij (Dirk-Jan Plate, onafhankelijk pensioenadviseur) op.

Bijgewerkt op 3 februari 2019.