Menu

Ondernemingsraad en pensioenadvies

Heeft uw ondernemingsraad pensioenadvies nodig, dan kunt u een onafhankelijk pensioenadviseur inschakelen. Vaak is hiervoor vooraf een budget met uw werkgever overeengekomen. Dirk Jan Plate van Pensioenlogica, geeft pensioenadvies na een juridische verdieping en geeft in heldere taal uitleg over alle mogelijkheden en rechten die de ondernemingsraad heeft.

Instemmingsrecht bij pensioenwijzigingen

Ondernemingsraden hebben een instemmingsrecht bij pensioenwijzigingen. Maakt de pensioenregeling onderdeel uit van een cao dan heeft de ondernemingsraad hierop meestal geen instemmingsrecht. Hoewel? De ondernemingsraad kan door decentralisatiebepalingen toch instemmingsrecht hebben en naast de vakbonden aanschuiven aan tafel. Op deze manier beslist de ondernemingsraad mee. Met andere woorden: de vakbonden gaan in geschetste situatie over de grote lijnen, de ondernemingsraad over de details. Het idee hierachter is dat afspraken op decentraal niveau ervoor zorgen dat het draagvlak van de genomen besluiten toeneemt. De ondernemingsraad weet immers het beste wat er binnen het bedrijf speelt. Voor de ondernemingsraad is het verstandig pensioenadvies in te winnen om tijdens het wijzigingsproces het benodigde inzicht te behouden.   

Pensioenregeling in een cao

In een cao kunnen partijen vastleggen welke pensioenregeling de werkgever voor de werknemers moet treffen. Tevens waar deze pensioenregeling moet worden ondergebracht. Een middelloonregeling (een zogenoemde DB-regeling) als pensioenkarakter al dan niet voorzien van een premieplafond (CDC-regeling) ondergebracht bij een pensioenfonds is geen uitzondering. Soms krijgt de werkgever meer ruimte.  

Als voorbeeld neem ik de CAO voor het Uitgeverijbedrijf 2017-2019, onderwerp: ‘pensioen’. Op de website van het Uitgeverijbedrijf staat:

‘De cao biedt een arbeidsvoorwaardenpakket dat binnen ondernemingen als een basisregeling kan worden toegepast. Op veel onderwerpen biedt de cao echter de mogelijkheid om op ondernemingsniveau van de cao af te wijken en eigen afspraken te maken. Afhankelijk van het onderwerp vindt in het voorkomende geval overleg plaats met de vakorganisaties, met de medezeggenschap, of met de individuele werknemer’.

Vervolgens stelt artikel 8.5 van de CAO voor het Uitgeverijbedrijf: ‘De werkgever is gehouden voor zijn werknemers een pensioenregeling te treffen die tenminste voldoet aan het hierna gestelde’.

Pensioenadvies over DB of CDC

1. De pensioenregeling betreft een middelloon regeling die zichzelf karakteriseert als een DB- (Defined Benefit) of een CDC-regeling (Collective Defined Contribution)’ (…)

De partijen beschrijven de minimum voorwaarden waaraan de pensioenregeling moet voldoen. Een minimale premiehoogte tenzij met minder premie dezelfde kwaliteit kan worden bereikt, een maximale franchise, een premieverdeling en een minimaal pensioengevend salaris. De werkgever heeft volgens deze cao de vrijheid de regeling bij een pensioenfonds of bij een verzekeraar onder te brengen. Welke pensioenuitvoerder de voorgeschreven pensioenregeling uitvoert is niet inhoudelijk in de cao geregeld. Om de onderstaande instemmingsbevoegdheden beter te kunnen volgen worden eerst de juridische verhoudingen in pensioenland toegelicht. 

 

pensioenadvies afspraken tussen partijen

  • De pensioenovereenkomst is de overeenkomst tussen werkgever en werknemer en is onderdeel van de arbeidsovereenkomst.
  • Afspraken tussen werkgever en pensioenuitvoerder liggen vast in een uitvoeringsovereenkomst.
  • Het pensioenreglement is in overeenstemming met de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst (of het uitvoeringsreglement).

Instemming ondernemingsraad bij pensioen

De werkgever gaat voor het onderbrengen van de pensioenregeling een uitvoeringsovereenkomst met een pensioenuitvoerder aan. Stel: hij wijzigt gedurende de looptijd van de pensioenovereenkomst van pensioenuitvoerder, dan heeft de ondernemingsraad bijvoorbeeld een instemmingsrecht op het moment dat:

  • De werkgever de pensioenregeling niet meer bij een verzekeraar onderbrengt maar bij een pensioenfonds. Een pensioenfonds kent een andere toeslagenregeling dan een verzekeraar. Bij een verzekeraar zijn de indexatievoorschriften niet gekoppeld aan de beleidsdekkingsgraad en zijn de regels over de hoogte van de vaststelling van de premie anders. Met andere woorden: door de uitvoeringsovereenkomst bij een pensioenfonds onder te brengen wijzigt de pensioenovereenkomst en daarmee de afspraken tussen werkgever en werknemer.
  • De CAO voor vaste medewerkers uitzendondernemingen 2019 geeft de werkgever ruimte om zelf voor een pensioenuitvoerder te kiezen. Het betreft geen middelloonregeling zoals de CAO voor het Uitgeverijbedrijf voorschrijft maar een premieovereenkomst. Als de werkgever de uitvoeringsovereenkomst bij een andere pensioenuitvoerder onderbrengt, die bijvoorbeeld geen beleggingskeuzen met minimale garanties kent wijzigt de pensioenovereenkomst. Als dat zo is, heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht.

De hier gebruikte voorbeelden zijn niet uniek. In veel cao’s zijn bepalingen van dezelfde strekking te vinden. Sinds de komst van artikel 31f WOR moet u in ieder geval over iedere vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement worden geïnformeerd om zo zelf te kunnen beoordelen of de wijziging gevolgen heeft voor de arbeidsvoorwaarde pensioen en/of de wijziging niet reeds op collectief niveau door de vakbonden is overeengekomen.  

Artikel 27 lid 3 van de Wet op ondernemingsraden

Artikel 27 lid 3 van de Wet op ondernemingsraden is duidelijk over het instemmingsrecht: ‘De in het eerste lid bedoelde instemming is niet vereist, voor zover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden, vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan. Instemming is eveneens niet vereist voor zover ter zake van een aangelegenheid als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, sprake is van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet’.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem contact op!

Contact opnemen