Menu

Ondernemingsraad pensioen

Een ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht bij een pensioenwijziging. Ook de personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet de benodigde informatie van de werkgever krijgen die zij voor een eventueel overleg nodig hebben.

Ondernemingsraad pensioen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, ook als er geen sprake is van een pensioenwijziging, is een goede communicatie over de huidige pensioenregeling van belang. Is het een volwaardige regeling of een basisregeling, worden er garanties geboden, welke keuzes kunnen er tijdens de looptijd of op pensioendatum worden gemaakt? Kortom, relevante informatie over de pensioenregeling is voor de OR en PVT van groot belang. Laten we daar meteen mee beginnen.

Ondernemingsraad pensioen naar premie

Van een gegarandeerde pensioenuitkering (uitkeringsovereenkomst) naar een premieovereenkomst was en blijft de meest voorkomende pensioenwijziging. Het nieuwe pensioenstelsel laat werkgevers geen andere keuze, alle middelloonregelingen (een middelloonregeling is een uitkeringsovereenkomst) worden omgezet naar een premieovereenkomst. Een premieovereenkomst in de vorm van een solidaire premieovereenkomst, flexibele premieovereenkomst of premie-uitkeringsovereenkomst.

De agenda voor de komende jaren:

Transitiemonitor en haar mijlpalen

Transitiemonitor en haar mijlpalen

Het verschil zit in de garanties en de beloftes. Een middelloonregeling belooft een uitkering, een premieovereenkomst een premie. Bij een premieovereenkomst wordt met de premie een pensioenkapitaal opgebouwd. Het kapitaal is afhankelijk van de beleggingsresultaten en de inleg. Met het pensioenkapitaal wordt op pensioendatum het pensioen gekocht. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de hoogte van het pensioenkapitaal, de marktrente, de overlevingskansen en de tarieven van de pensioenuitvoerder. Kortom: 

Bij een premieovereenkomst zijn er nogal wat variabelen die de hoogte van het uiteindelijke pensioen bepalen.

Opbouw- en uitkeringsfase

Opbouw- en uitkeringsfase

Daarnaast zijn er ook nog premieovereenkomsten met een progressieve premiestaffel. Deze moeten worden gewijzigd naar een vast premiepercentage tenzij er gebruik wordt gemaakt van de eerbiedigende werking voor bestaande deelnemers.   

Pensioentransitie verschillend per pensioenuitvoerder

Pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenfonds 

Als de pensioenregeling bij een pensioenfonds is ondergebracht bestaat er een kortingsrisico. Het pensioenfonds is tot een verlaging (korting) genoodzaakt als de dekkingsgraad te laag blijft. De aanhoudende lage marktrente zorgde tot 2022 mede voor een lage dekkingsgraad. De regels zijn tijdelijk versoepeld voor pensioenfondsen die de intentie hebben de bestaande pensioenen over te hevelen naar de nieuwe regeling. Ook wel invaren genoemd. Door de versoepelde regels hebben veel pensioenfondsen in 2022 in plaats van het pensioen te korten de pensioenen kunnen indexeren. Het kan verkeren.   

Pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar

Uitkeringsovereenkomst (middelloonregeling)

Bij een verzekeraar speelt het risico van korting niet. Zij verzekeren/garanderen immers. Verzekeraars kunnen echter bij het aflopen van de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever (meestal eens per 5 jaar) de premie verhogen. De verhoging was tot medio 2022 aanzienlijk omdat de marktrente laag was. Dus ook hier hadden we te maken met de effecten van de lage marktrente. 

Ondertussen lopen de uitvoeringsovereenkomsten met verzekeraars af en worden zij niet meer verlengd omdat het nieuwe pensioenstelsel enkel premieovereenkomsten voorschrijft. Verstandig als werkgevers, ondernemingsraden en werknemers ruim voor de uiterste ingangsdatum van het nieuwe pensioenstel (2028) overeenstemming over de pensioenwijziging bereiken.    

Pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling

Een kwalitatief hoogwaardige premieovereenkomst houdt rekening met een lage marktrente. De premie-inleg wordt op deze rente afgestemd. Met andere woorden: een hogere premie-inleg vangt de mogelijk nog steeds op pensioendatum lage marktrente op. Een te lage premie zorgt ervoor dat de toekomstige pensioenaanspraken niet gelijkwaardig zijn aan hetgeen eerder is afgesproken/beoogd. De werknemers moeten dan op een andere manier worden gecompenseerd. In de vorm van bijvoorbeeld extra loon. Pensioen is nou eenmaal een arbeidsvoorwaarde waarbij beide partijen elkaar nodig hebben. De werknemers en OR hoeven namelijk niet zomaar met een versobering akkoord te gaan.  

Meer over de verschillen in premiestaffels is te lezen in het artikel ‘Premieovereenkomst wat is dat?‘. 

Een OR of PVT die de kennis direct paraat heeft maakt het verschil

Juist bij het communicatie- en instemmingstraject is het kennisniveau van de OR belangrijk. Als onafhankelijk pensioenadviseur kan ik (Dirk-Jan Plate) de ondernemingsraad daarbij helpen. De ondernemingsraad heeft invloed op de wijziging van de pensioenregeling en het  instemmingsrecht ondernemingsraad bescherm ik als pensioenadviseur ondernemingsraad zodra wij met de werkgever om tafel zitten. Met als doel om er samen uit te komen. 

Pensioenadvies ondernemingsraad is mogelijk als:

  • de pensioenovereenkomst wijzigt;
  • de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder loopt af; of
  • wijzigingen naar aanleiding van het pensioenakkoord en een eventueel benodigd pensioen-transitieplan. 

Advieskosten

De kosten worden doorgaans door de werkgever betaald. Verstandig om vooraf aan de hand van de advieswensen na te gaan hoeveel tijd de pensioenadviseur ondernemingsraad nodig denkt te hebben en de werkgever te informeren. Lees ook het artikel ‘Kosten ondernemingsraad‘. 

Gerelateerde artikelen:

Contact opnemen