Menu

Ondernemingsraad pensioen

Een ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht over het pensioen. Ook de personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet de benodigde informatie van de werkgever krijgen die zij voor een eventueel overleg nodig hebben.

Ook als er geen sprake is van een pensioenwijziging, is een goede communicatie over de huidige pensioenregeling van belang. Is het een volwaardige regeling of een basisregeling, worden er garanties geboden, welke keuzes kunnen er tijdens de looptijd of op pensioendatum worden gemaakt? Kortom, relevante informatie over de pensioenregeling is voor de OR en PVT van groot belang. Laten we daar meteen mee beginnen.

“Van een middelloonregeling naar een premieovereenkomst”

Van een gegarandeerde pensioenuitkering naar een premieovereenkomst was en blijft de meest voorkomende pensioenwijziging. Het nieuwe pensioenstelsel laat werkgevers geen andere keuze, alle middelloonregelingen (een middelloonregeling is een uitkeringsovereenkomst) worden omgezet naar een premieovereenkomst. Een premieovereenkomst in de vorm van een solidaire premieovereenkomst, flexibele premieovereenkomst of premie-uitkeringsovereenkomst.

ondernemingsraad pensioen

Het verschil zit in de garanties en de belofte. Een middelloonregeling belooft een uitkering, een premieovereenkomst een premie. Met de premie wordt een pensioenkapitaal opgebouwd die afhankelijk is van de beleggingsresultaten en de inleg. Samen werken zij naar een pensioenkapitaal toe waarmee op pensioendatum een pensioen moet worden gekocht. De hoogte? Die is afhankelijk van de marktrente en de overlevingskansen. Kortom:  

Bij een premieovereenkomst zijn er nogal wat variabelen die de hoogte van het uiteindelijke pensioen bepalen.

Pensioentransitie verschillend per pensioenuitvoerder

Een pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenfonds 

Als de pensioenregeling bij een pensioenfonds is ondergebracht bestaat er een kortingsrisico. Het pensioenfonds is tot een verlaging (korting) genoodzaakt als de dekkingsgraad te laag blijft. De aanhoudende lage marktrente zorgt mede voor een lage dekkingsgraad. De kortingsregels zijn tijdelijk versoepeld voor pensioenfondsen die de intentie hebben de bestaande pensioenen over te hevelen naar de nieuwe regeling. Ook wel invaren genoemd. Meer informatie over de laatste stand van zaken op het gebied van kortingen klik hier.  

Een pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar

Uitkeringsovereenkomst (middelloonregeling)

Bij een verzekeraar speelt het risico van korting niet. Zij verzekeren/garanderen immers. Verzekeraars kunnen echter bij het aflopen van de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever (meestal eens per 5 jaar) de premie verhogen. De verhoging is de laatste jaren aanzienlijk geweest omdat de marktrente daalt. Dus ook hier hebben we te maken met de effecten van de lage marktrente. Het lijkt erop dat we daar voorlopig nog niet vanaf zijn.   

Premieovereenkomst ondergebracht bij een pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling

Een kwalitatief hoogwaardige premieovereenkomst houdt rekening met een lage marktrente. De premie-inleg wordt op de lage rente afgestemd. Met andere woorden: een hogere premie-inleg vangt de mogelijk nog steeds op pensioendatum lage marktrente op. Een te lage premie zorgt ervoor dat de toekomstige pensioenaanspraken niet gelijkwaardig zijn aan hetgeen eerder is afgesproken/beoogd en dat de werknemers dan op een andere manier moeten worden gecompenseerd. In de vorm van bijvoorbeeld extra loon. Pensioen is nou eenmaal een arbeidsvoorwaarde waarbij beide partijen elkaar nodig hebben. De werknemers en OR hoeven namelijk niet zomaar met een versobering akkoord te gaan.  

Een OR of PVT die de kennis direct paraat heeft maakt het verschil

Juist bij het communicatie- en instemmingstraject is het kennisniveau van de OR belangrijk. Dirk-Jan Plate kan u er als onafhankelijk pensioenadviseur bij helpen. Uw pensioenjuridische rechten vertaalt hij meteen naar de praktijk. Vervolgens kan hij samen met de OR, personeelsvertegenwoordiging en de werkgever om de tafel. Met als doel om er samen uit te komen. 

Pensioenlogica kan u bijstaan als het gaat om:

  • de pensioenovereenkomst wijzigt;
  • de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder loopt af; of
  • wijzigingen naar aanleiding van het pensioenakkoord en een eventueel benodigd pensioen-transitieplan. 

Advieskosten

De kosten worden doorgaans door de werkgever betaald. Verstandig om vooraf aan de hand van de advieswensen na te gaan hoeveel tijd de adviseur denkt nodig te hebben en de werkgever te informeren.

Gerelateerde artikelen:

Contact opnemen