Menu

Kosten ondernemingsraad

Als lid van de ondernemingsraad kunt u niet alles weten, het is immers niet uw core business, de arbeidsvoorwaardelijke zaken die worden besproken en waarover de OR instemmingsrecht heeft. Het is daarom dan ook verstandig u met regelmaat te laten trainen en op de hoogte te brengen (en houden) over de vraagstukken die op het moment spelen of die eraan komen. Pensioenvraagstukken zoals het nieuwe pensioenstelsel vallen daar ook onder.

Uiteindelijk scheelt een goede voorbereiding tijd (dus geld) en levert het een beter resultaat op. Informatie waarmee u zich bijvoorbeeld kunt voorbereiden is te lezen in het artikel ‘Instemmingsrecht ondernemingsraad bij pensioenwijziging‘.

Toegevoegde waarde werkgever

De werkgever heeft baat bij een goed geïnformeerde ondernemingsraad. Een OR die goed op de hoogte is en welbewust instemt zorgt er ook voor dat werknemers eerder akkoord zullen gaan met een arbeidsvoorwaardelijke wijziging.

Toch merk ik dat er werkgevers zijn die niets willen uitgeven aan een deskundige die de OR traint of bij staat. Goedkoop is duurkoop zal later blijken echter daar heeft de ondernemingsraad op dat moment niets aan.

Wat zijn concreet haar rechten op het gebied van het inhuren van een deskundige?

Artikel 22 Wet op de Ondernemingsraden

Artikel 22 lid 2 en 4 Wet op de Ondernemingsraden is duidelijk, ik heb de belangrijkste zaken benadrukt.

  1. De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad en de commissies van die raad komen ten laste van de ondernemer.
  2. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid komen de kosten van het overeenkomstig artikel 16 en artikel 23a, zesde lid, raadplegen van een deskundige door de ondernemingsraad of een commissie van die raad, alsmede de kosten van het voeren van rechtsgedingen door de ondernemingsraad slechts ten laste van de ondernemer, indien hij van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. De eerste volzin is niet van toepassing wanneer uitvoering is gegeven aan het vierde lid.
  3. Met inachtneming van het eerste lid komen de kosten van scholing en vorming, bedoeld in artikel 18, tweede lid, ten laste van de ondernemer. De Raad kan voor verschillende kosten verbonden aan scholing en vorming richtbedragen vaststellen.
  4. De ondernemer kan in overeenstemming met de ondernemingsraad de kosten die de ondernemingsraad en de commissies van die raad in enig jaar zullen maken, voor zover deze geen verband houden met artikelen 17 en 18, eerste lid, vaststellen op een bepaald bedrag, dat de ondernemingsraad naar eigen inzicht kan besteden. Kosten waardoor het hier bedoelde bedrag zou worden overschreden, komen slechts ten laste van de ondernemer voor zover hij in het dragen daarvan toestemt.

Vooraf in overleg is de beste weg

Ook op het gebied van training en verdieping moeten de ondernemer en OR dus met elkaar in overleg blijven. De werkgever kan en zal vooraf terecht vragen om een nauwkeurige schatting van de kosten. Gaat de werkgever niet akkoord dan kan de ondernemingsraad in het uiterste geval een beslissing aan de kantonrechter vragen (artikel 36, tweede lid WOR). De kantonrechter zal beoordelen of de kosten voor het raadplegen van een deskundige redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de OR. De kantonrechter weegt het belang en de aard van het onderwerp, de hoogte van de kosten en de financiële draagkracht van de ondernemer. Laten we hopen dat het niet zover komt.

Voor onafhankelijk pensioenadvies waarbij de kosten ruimschoots door alle partijen worden terugverdiend ben ik graag beschikbaar. Contact.

Bijgewerkt op 25 maart 2024.