Menu

Keuzes rond pensioendatum

De aspirant-pensioengerechtigde heeft steeds meer te kiezen. In dit artikel worden de meeste keuzes kort toegelicht of is er een link naar een eerdere verdieping opgenomen. De te maken keuzes zijn afhankelijk van ieders wensen en financiële situatie. Maatwerk dus. Gemaakte keuzes zijn niet meer terug te draaien. Tenzij de pensioenuitvoerder een uitzondering toestaat. Afhankelijk van de pensioenovereenkomst zijn de volgende keuzes rond pensioendatum voorhanden:

Pensioen vervroegen

Uitgewerkt (inclusief voorbeeld) in het artikel ‘Eerder met pensioen’. Een gedeelte van het pensioen vervroegen kan ook, door bijvoorbeeld in deeltijd te gaan werken en daarnaast een deeltijdpensioen te genieten. Aan het vervroegen van pensioen zijn regels verbonden. Zeker als het pensioen eerder ingaat dan 5 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd. Meer daarover is te lezen in het artikel ‘Versoepeling regels vroegpensioen’.

Pensioen uitstellen

Als er nog genoeg andere inkomsten zijn kan het pensioen worden uitgesteld. Bijvoorbeeld als een werknemer doorwerkt. Hij kan zijn pensioen uitstellen tot uiterlijk vijf jaar na de AOW-leeftijd (art. 18a lid 4 WLB 1964). Door uitstel wordt het pensioen hoger omdat de uitkeringsduur afneemt, maar wie te lang wacht loopt het risico slechts van korte duur van het pensioen te kunnen genieten. Het ouderdomspensioen stopt immers bij overlijden. Aan de andere kant gaat de pensioenuitkering na het overlijden van de pensioengerechtigde over op de partner tenzij…………lees daarvoor de volgende paragraaf ‘Uitruilen voor een hoger ouderdoms- of partnerpensioen’.

Belangrijk:

Als het pensioen dat wordt uitgesteld oorspronkelijk voor de AOW-leeftijd zou ingaan (prepensioen), geldt de voorwaarde dat uitstel alleen mogelijk is als de werknemer daadwerkelijk blijft doorwerken.

Uitruilen voor een hoger ouderdoms- of partnerpensioen   

De werknemer heeft ook de keuze om het partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Interessant voor alleenstaanden en soms ook voor pensioengerechtigden met een partner. Als de achterblijvende partner niet financieel afhankelijk is, kunnen zij er samen bewust voor kiezen. Het resultaat is dat ze dan samen bij leven van een hoger pensioen kunnen genieten. Echter als de pensioengerechtigde overlijdt krijgt de partner geen partnerpensioen uitgekeerd. Dat hoeft geen probleem te zijn, als voordat de keuze is gemaakt het partnerpensioen om te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen, de financiële consequenties goed zijn bestudeerd.

Omgekeerd kan ook:

Als het partnerpensioen te laag is om de partner financieel goed verzorgd achter te laten, kan een gedeelte van het ouderdomspensioen worden geruild voor een extra partnerpensioen. De verlaging van het ouderdomspensioen levert door deze keuze dus een (extra) partnerpensioen op.

Pensioen overdragen naar een andere pensioenuitvoerder

Als de werknemer een premie- of kapitaalovereenkomst heeft dan moet hij het opgebouwde pensioenkapitaal op pensioendatum gebruiken om er een pensioen mee aan te kopen. Er geldt vanaf 2023 voor 10% van de waarde een uitzondering zie daarvoor de laatste paragraaf in dit artikel ‘In één keer 10% van het totale pensioen ontvangen’. Het pensioenmoment is begrensd, aan het vervroegen en uitstellen van de pensioendatum zijn zoals eerder beschreven maxima verbonden.

De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de hoogte van het pensioenkapitaal, de rente op pensioendatum, de overlevingskansen en de kosten van de pensioenuitvoerder. De werknemer kan ‘rondshoppen’ om te kijken waar hij de beste aanbieding krijgt. De ‘beste aanbieding’ is voor de één de hoogst mogelijke pensioenuitkering, voor de ander hoe duurzaam de pensioenuitvoerder belegt.

Een vast of variabel pensioen?

De pensioengerechtigde kan kiezen voor een vaste of voor een variabele pensioenuitkering. Als de pensioenuitvoerder waar hij het pensioenkapitaal heeft opgebouwd geen variabel pensioen aanbiedt in de pensioenfase (uitkeringsfase) kan dat ook een reden zijn om over te stappen naar een andere pensioenuitvoerder.

Pensioen vastzetten

De werknemer kan ervoor kiezen zijn pensioenuitkering vast te zetten. Een vastgestelde uitkering is een pensioen waarvan het de bedoeling is dat de uitkering stabiel blijft. Hoe stabiel heeft te maken met het type pensioenuitvoerder. De uitkering is bij een verzekeraar stabiel, een pensioenfonds kan het pensioen echter verlagen als de dekkingsgraad beneden de 90% komt. Meer over het korten (het afstempelen) van pensioen is te lezen in het artikel ‘Transitie-ftk’.

Een variabel pensioen

Een variabele uitkering is een pensioen waarbij het kapitaal (deels) voor risico van de pensioengerechtigde wordt belegd, tijdens de uitkeringsfase. De hoogte van het pensioen is bij een variabel pensioen voornamelijk afhankelijk van beleggingsresultaten. Dat brengt kansen en risico’s met zich mee. De kans op een stijging of het risico van een daling van het pensioen. Als de laagste uitkering, de bodem als alles tegenzit, vooraf in kaart wordt gebracht en te dragen is voor de pensioengerechtigde, kan een variabele uitkering een goede optie zijn.

Variatie in hoogte pensioenuitkering

Bij een hoog-laagvariant is het pensioen tijdens de eerste uitkeringsjaren hoger. Of andersom; bij een laag-hoogvariant is het pensioen tijdens de eerste uitkeringsjaren juist lager. De verhouding is begrensd; de laagste uitkering bedraagt niet minder dan 75% van de hoogste uitkering en de mate van variatie wordt uiterlijk op de ingangsdatum van het pensioen vastgesteld. Als de pensioendatum voor de AOW-datum ligt mag het verschil tussen de laagste en hoogste uitkering tot het bereiken van de AOW-uitkering groter zijn. Om het gemis aan AOW-uitkering te overbruggen. Het bedrag dat gedurende deze periode maximaal buiten beschouwing blijft is gelijk aan een bedrag van tweemaal de AOW-uitkering voor gehuwden.

Het is niet toegestaan de hoog-laagvariant te combineren met een bedrag ineens (zie de volgende paragraaf). Er moet immers wel genoeg pensioen voor de resterende oude dag overblijven. Op deze manier worden de pensioengerechtigden tegen zichzelf beschermd.

In één keer 10% van het totale pensioen ontvangen  

Deze extra keuze wordt mogelijk vanaf januari 2023 en is uitvoerig beschreven in het artikel ‘Pensioenbedrag ineens’.

Bijgewerkt op 28 mei 2021.