Menu

Geen verplichte aansluiting StiPP

Dochteronderneming gemeente valt niet onder Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)

Een dochteronderneming (een besloten vennootschap) is opgericht door een gemeente die tevens enig aandeelhouder is. De werknemers hebben ernstige structurele beperkingen (maar zonder SW-indicatie) en vallen onder de reikwijdte van de Participatiewet. De medewerkers worden allemaal tewerkgesteld bij het SW-bedrijf van de gemeente. Uitgezonderd die ene keer toen een 17-jarige jongen voor een half jaar tewerk werd gesteld bij een derde.

Valt de dochteronderneming mede hierdoor toch niet onder StiPP? Of op basis van een ander argument? Dat is de vraag. Het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden sprak zich er op 2 mei 2023 over uit (ECLI:NL:GHARL:2023:3665).

Uitzendonderneming?

De dochteronderneming is een personeelsvennootschap en die zijn uitgezonderd van de definitie van de uitzendonderneming. ‘Maar is de werkgever dan niet gewoon (rechtstreeks) een uitzendonderneming?’ Als de werkgever een uitzendonderneming is (zoals bedoeld in de artikelen 7:690 en 7:691 BW), is er sprake van een verplichte aansluiting.

Art. 7:690 BW:

De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde’.

De werkgever valt niet onder deze definitie, de enige uitzondering (de 17-jarige jongen die bij een derde aan de slag ging) rechtvaardigt volgens het hof niet de stelling van StiPP dat de werkgever zich bezighoudt met het ter beschikking stellen van medewerkers aan derden. Dat een enkele uitzondering ertoe leidt dat de werkgever wordt gezien als een uitzendonderneming ziet het hof als een onaannemelijk rechtsgevolg.

Verplichte aansluiting op basis van SBI-code?

De SBI-code bekend bij de Kamer van Koophandel is 78202:

‘Uitleenbureaus, Inzetten van arbeidskrachten, al dan niet met subsidie’.

StiPP verwijst naar deze SBI-code. Het gaat echter om de feitelijke werkzaamheden, zoals eerder in meerdere artikelen van mijn hand besproken (zoals ‘SBI-code en pensioen‘). De statutaire doelomschrijving of sectorindeling in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn van minder belang.

Gelijke arbeidsvoorwaarden binnen het concern?

Volgens StiPP zou voor een zuivere personeelsvennootschap de eis gelden dat er sprake moet zijn van gelijke arbeidsvoorwaarden binnen het concern. Volgens het hof licht STiPP deze stelling niet concreet toe. Daar tegenover heeft de dochteronderneming gesteld dat het de bewuste keuze van de wetgever is geweest om in het kader van de Participatiewet geen gelijke arbeidsvoorwaarden te laten gelden om de drempels naar de arbeidsmarkt voor mensen met een structurele beperking zo klein mogelijk te maken.

Duidelijk lijkt me zo.

Vragen over werkingssfeerzaken of andere complexe pensioenvraagstukken? Neem contact op. Een overzicht van mijn diensten is te vinden op de homepage.

Bijgewerkt op 2 mei 2023.